El Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, que regula el treball a distància estableix les diferències entre treball a distància, teletreball i treball presencial. Segons aquest Reial decret, el treball a distància és aquella forma d’organització o de realització de l’activitat laboral que es presta al domicili de la persona treballadora o al lloc que ha escollit per fer tota o part de la jornada laboral. El teletreball és aquell que es fa a distància per mitjans informàtics, telemàtics i de telecomunicació. El presencial és aquell que es desenvolupa al centre de treball o al lloc determinat per l’empresa.

El treball a distància serà voluntari per a totes dues parts (treballador i empresa) i serà reversible en qualsevol moment.

Ha d’incloure la compensació pertinent per al treballador pel que fa a despeses i també un inventari dels mitjans, equipaments i eines que demana el desenvolupament d’aquest treball a distància.

Una bona opció són els espais de cotreball, com Ca-nyera, ja que permeten al treballador d’estar en un espai adequat, amb un mobiliari ergonòmic adient per al desenvolupament de la seva feina i amb les eines necessàries per fer videoconferències, reunions virtuals i accés a impressora, sense que l’empresa es vegi obligada a tirar endavant cap inversió. En aquests espais s’incrementa la motivació i la conciliació dels professionals que treballin a distància, alhora que els treballadors poden connectar amb la cultura corporativa de l’empresa.